معرفی رویداد

دوشنبه 13 اسفند 1397
508

نمایشگاه خصوصی اوراسیا در مسکو روسیه

 

بررسی و شناسایی بازارهاي هدف

نمایشگاه در واقع یکی از ابزارهاي بازار یابی است که باید درخدمت صادرات کشور قرار گیرد هدف اصلی نمایشگاه ، در واقع عرضه نمونه کالا و توانمندي هاي شرکت ها به مصرف کنندگان خارجی ، سلیقه آزمایی و شناخت فرهنگ مصرفی و پیدا کردن خریداران ، نمایندگان فروش و یا شرکاي تجاري است تا بدینوسیله قراردادهاي بلند مدت جهت صادرات مستقیم منعقد گردد .

بطور خلاصه اهداف برپائی نمایشگاه عبارتند از :

-  شناسایی صنعت گران و تولیدکنندگان و شرکت های ایرانی در رشته هاي مختلف در سراسر کشور و اطلاع از توان تولیدي و کیفیت عرضه کالا و توسعه صادرات کالاهاي کشور در زمینه هاي مختلف.

-  تشخیص و ارزیابی توان شرکت های ایرانی به منظور حضور در نمایشگاه ها و بازارهاي بین المللی و در پیش گرفتن سیاست هاي حمایتی و تشویقی از تولیدکنندگان داخلی

- آشنا ساختن تولیدکنندگان داخلی با استانداردها و معیارهاي بین المللی تولید و صدور کالا و ارتقاي سطح کمی و کیفی تولیدات با رعایت قوانین و استانداردهاي بین المللی

-  تبادل اطلاعات فنی و بازرگانی و گسترش مبادلات تجاري به منظور توسعه مبادلات اقتصادي و مقایسه مصنوعات داخلی با فرآورده هاي خارجی به منظور رشد کیفی و اقتصادي و رقابت سالم

-  ایجاد زمینه مساعد براي معرفی آخرین پدیده هاي صنعتی و تکنولوژیکی

-  ایجاد تسهیلات لازم در جهت رشد بخش هاي مختلف اقتصادي از طریق همکاري هاي ملی و بین المللی

-  ایجاد زمینه مساعد براي نمایش کالاهاي صادراتی غیر نفتی جهت رشد و توسعه صادرات این گونه کالاها

-  انعکاس نمایشگاهی سیاست هاي جلب سرمایه گذاري خارجی از طریق مشارکت فعال بخش هاي اقتصادي در نمایشگاه ها

-  ایجاد جو مناسب جهت پروژه هاي سرمایه گذاري مشترك در بخش هاي مختلف اقتصادي


" تمامی بزرگان همان کاری را میکنند که بقیه افراد انجام میدهند, ولی به نحو دیگری  "

  " با آرزوی همکاری و خدمتگذاری برای شما بزرگواران  "

نظر بدهید